DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 04.10.2022 19:30:15 

Kanoe klub Liptákov‚ z.s.

 

                                           STANOVY

                                             spolku

                              Kanoe klub Liptákov, z.s.

 

 

          Článek 1

   Název, sídlo a působnost spolku

1. Název spolku je: Kanoe klub Liptákov, z.s. (dále jen spolek)

2. Sídlem spolku je: Brantice 140, 793 93 Brantice

3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky - spolek je místně příslušnou

     organizační jednotkou. 

 

          Článek 2

   Účel spolku

Účelem spolku je provozování činnosti v rámci sportovních, tělovýchovných a dalších aktivit se zaměřením na kanoistiku či

vodní turistiku a sdružovat občany, kteří chtějí zlepšovat své praktické dovednosti, teoretické znalosti, fyzickou a psychickou

kondici v oblasti kanoistiky a vodní turistiky.

 

          Článek 3

   Cíle spolku a předmět jeho činnosti

1. Rozvíjení praktických dovedností členů v oblasti kanoistiky a vodní turistiky

2. Metodická podpora začínajících kanoistů

3. Prohlubování teoretických znalostí v oblasti kanoistiky a vodní turistiky

4. Účast na závodech pořádaných Českým svazem kanoistů, či pod jeho patronací

 

          Článek 4

   Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky. Za člena mladšího 18 let zodpovídá při

všech činnostech a akcích spolku zákonný zástupce tohoto člena. Zákonný zástupce tohoto člena může písemně pověřit

dohledem člena spolku staršího 18 let. Takto pověřený člen má plnou zodpovědnost za člena mladšího 18 let. Písemné

pověření s uvedením jména dohlížejícího a jeho podpisem, popisem činnosti a podpisem zákonného zástupce, musí být

doručeno předsedovi nejpozději v den nástupu na akci.

 

2. Členství vzniká dnem, kdy předseda spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, datum podání přihlášky, vůli stát se členem a vlastnoruční podpis žadatele. U osob mladších 18 let musí být podepsaný souhlas zákonného zástupce. 

 

3. Členství zaniká

   1. doručením písemného oznámení člena o ukončení členství předsedovi

   2. úmrtím

   3. rozhodnutím předsedy o vyloučení člena pro porušení povinností člena

   4. nezaplacením členských příspěvků do 15. února daného roku

 

4. Člen má právo

   1. účastnit se činnosti spolku a členské schůze

   2. na členské schůzi předkládat návrhy k činnosti spolku

   3. být na požádání informován o rozhodnutích výboru

 

5. Člen má povinnost

   1. dodržovat stanovy a jednat v souladu s cíli spolku

   2. platit členské příspěvky

   3. zdržet se jednání, poškozující dobré jméno spolku

 

6. Fyzické osobě. která se výrazně zasloužila o naplnění cílů spolku , může předseda udělit čestné členství. Čestný člen spolku

není povinnen platitčlenské příspěvky a nemá právo hlasovat na členské schůzi. Čestné členství zaniká úmrtím, vzdáním se

čestného členství, nebo odnětím čestného členství předsedou spolku.

 

          Článek 5

     Členské příspěvky 

Výši a způsob placení členských příspěvkůstanoví, na každý kalendářní rok, výbor spolku.

 

          Článek 6

     Orgámy spolku

1. Statutární orgán spolku - předseda

2. Nejvyšší orgán spolku - výbor

3. Členská schůze

 

          Článek 7

     Statutární orgán - předseda

1. Statutárním orgánem spolku je předseda

2. Funkční období předsedy je dvacetileté

3. Jedná jménem spolku samostatně. Může písemně pověřit jednáním za spolek některého ze členů výboru, kdy v pověření

     přesně určí rozsah práva jednat za spolek

4. Přijímá nové členy a ukončuje členství ve spolku podle stanov

5. Vede seznam členů

6. Pokud předseda zemře, ukončí členství, nebo se vzdá funkce, musí členové výboru neprodleně zvolit předsedu nového. Do

    volby nového předsedy jedná za spolek člen výboru, kterého si ze svého středu, vyberou členové výboru.

 

          Článek 8

     Výbor spolku

1. Výbor spolku je nejvyšším orgánem spolku

2. Výbor spolku se skládá z předsedy a tří členů výboru. Zasedání výboru musí svolat předseda nejméně jednou ročně. 

3. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou těmito stanovami svěřeny předsedovi či členské schůzi. Výbor

    přijímá rozhodnutí hlasováním, prostou většinou hlasů. Každý ze tří členů výboru i předseda mají jeden hlas. V případě

    rovnosti hlasů se předsedův hlas počítá jako hlasy dva.

4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru. Nesejde-li se výbor v dostatečném počtu. svolá předseda do

    šesti dnů náhradní zasedání výboru. Náhradní zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů

    výboru.

5. Výbor musí předseda svolat, požádá-li o to písemně nejméně polovina členů spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li

    v žádosti uvedena lhůta pozdější. V žádosti musí být uveden seznam žádajících členů, důvod svolání výboru a přesně

    stanovena záležitost, o které má výbor rozhodnout.

6. Tři členové výboru a to jen po ukončení funkčního obdobé předsedy, volí předsedu nového. Předseda v této volbě nehlasuje.

    Pokud žádný z kandidátů nezíská potřebné dva hlasy, rozhodne o novém předsedovi členská schůze. 

7. Ukončí-li člen výboru členství, vzdá se funkce, nebo zemře, musí předseda svolat členskou schůzi, která zvolí nového člena

    výboru. 

8. Funkční období člena výboru je dvacetileté.

9. Navrhuje změnu stanov.

 

          Článek 9

     Členská schůze

1. Členská schůze je orgánem spolku. Volí členy výboru pouze po ukončení jejich funkčního období a to z řad členů spolku.

    Schvaluje změny stanov, na návrh výboru spolku.

2. Členská schůze je usnášeníschopná vždy, bez ohledu na počet přítomných členů s hlasovacím právem

3. Členskou schůzi svolává předseda nejméně jednou za rok

4. Každý člen spolku starší 18 let může na členské schůzi hlasovat a má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas

    předsedy. 

 

          Článek 10

     Zásady hospodaření

1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace, granty a příjmy z činnosti

    spolku. Tyto prostředky budou používány na činnost spolku. 

2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov. 

 

          Článek 11

     Okolnosti zániku spolku

1. V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán, na základě rozhodnutí výboru, neziskové

    organizaci, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.

 

 

     Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku Kanoe klub Liptákov, z.s. v Krnově dne 26. ledna 2019 a týž den nabývají účinnosti.