Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 13.10.2020 10:18:07 

Kanoe klub Liptákov‚ z.s.

 

 

                               STANOVY

 

                   spolku

 

     Kanoe klub Liptákov, z.s.

 

 

          Článek 1

     Název, sídlo a působnost spolku

1. Název spolku je: Kanoe klub Liptákov, z.s. (dále jen „spolek“)

2. Sídlem spolku je: Brantice 140, 793 93 Brantice

3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na

     organizační jednotky, spolek je místně příslušnou organizační jednotkou.

 

          Článek 2

     Účel spolku

Účelem spolku je provozování sportovní činnosti v rámci sportovních, tělovýchovných a dalších aktivit se zaměřením na kanoistiku a sdružovat občany, kteří chtějí zlepšovat svou odbornou, fyzickou a psychickou kondici v oblasti kanoistiky a jiných vodních sportů.

 

          Článek 3

     Cíle spolku a předmět jeho činnosti

1. rozvíjení praktických dovedností členů v oblasti kanoistiky

2. metodická podpora začínajících kanoistů

3. prohlubování teoretických znalostí v oblasti kanoistiky

4. účast na závodech a akcích pořádaných Českým svazem kanoistů.

 

          Článek 4

     Členství ve spolku

   1. Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území

České republiky. Za člena mladšího 18 let zodpovídá při všech činnostech a

akcích spolku zákonný zástupce tohoto člena. Zákonný zástupce tohoto

člena může písemně pověřit dohledem člena spolku staršího 18 let. Takto

pověřený člen má plnou zodpovědnost za člena mladšího 18 let. Písemné

 pověření s uvedením jména dohlížejícího a jeho podpisem, popisu činnosti a

podpisem zákonného zástupce musí být doručeno předsedovi nejpozději v

den nástupu na akci.

 

   2. Členství vzniká dnem, kdy předseda spolku rozhodne o přijetí žadatele na 

základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení

žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, datum podání přihlášky a

vlastnoruční podpis žadatele. U osob mladších 18 let musí být podepsaný

souhlas zákonného zástupce.

 

3. Členství zaniká

1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi

2. úmrtím

3. rozhodnutím předsedy o vyloučení člena pro závažné porušení povinností člena

4. nezaplacením členských příspěvků do 15. února daného roku

 

4. Člen má právo

1. účastnit se činnosti spolku a členské schůze

2. na členské schůzi předkládat návrhy k činnosti spolku

3. být na požádání informován o rozhodnutích výboru

 

5. Člen má povinnost

   1. dodržovat stanovy spolku a jednat v souladu s cíli spolku

   2. platit členské příspěvky

   3. zdržet se jednání poškozující dobré jméno spolku

 

6. Fyzické osobě, která se výrazně zasloužila o naplnění cílů spolku, může

 předseda udělit čestné členství. Čestný člen spolku není povinen platit

 členské příspěvky a nemá právo hlasovat načlenské schůzi. Čestné členství

zaniká úmrtím, vzdáním se čestného členství, nebo odnětím čestného

členství předsedou spolku.

 

7.  Každý řádný člen musí být členem Českého svazu kanoistiky.

 

 

          Článek 5

     Členské příspěvky

Výši členských příspěvků stanoví, na každý kalendářní rok, výbor spolku.

          Článek 6

     Orgány spolku

1. Statutární orgán spolku - předseda

2. Nejvyšší orgán spolku - výbor

3. Členská schůze

 

          Článek 7

     Statutární orgán – předseda

1. Statutárním orgánem spolku je předseda

2. Funkční období předsedy je dvacetileté

3. Jedná jménem spolku. Může písemně pověřit jednáním za spolek některého

    ze členů výboru, kdy v pověření přesně určí rozsah práva jednat za spolek.

 

4. Přijímá nové členy a ukončuje členství ve spolku podle stanov

5. Vede seznam členů

6. Pokud předseda zemře, ukončí členství, nebo se vzdá funkce, musí členové

 výboru neprodleně zvolit předsedu nového. Do volby nového předsedy jedná

 za spolek člen výboru, kterého si, ze svého středu, vyberou členové výboru.

 

          Článek 8

     Výbor spolku

1. Výbor spolku je nejvyšším orgánem spolku

 

2. Výbor spolku se skládá z předsedy a tří členů výboru. Zasedání výboru musí

svolat předseda nejméně jednou ročně.

 

3. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, které nejsou těmito stanovami

 svěřeny předsedovi či členské schůzi. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním,

prostou většinou hlasů. Každý ze tří členů výboru i předseda, mají jeden hlas.

 V případě rovnosti hlasů se předsedův hlas počítá jako hlasy dva.

 

4. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru. Nesejde-li se

 výbor v dostatečném počtu, svolá předseda do šesti dnů náhradní zasedání

výboru. Náhradní zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet

přítomných členů výboru.

 

5. Výbor musí předseda svolat, požádá-li o to nejméně polovina členů spolku a

 to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. V

 žádosti musí být uveden důvod svolání výboru a přesně stanovena záležitost,

o které má výbor rozhodnout.

 

6. Tři členové výboru, po ukončení funkčního období předsedy, volí předsedu

nového. Předseda v této volbě nehlasuje.

 

7. Ukončí-li člen výboru členství, vzdá se funkce, nebo zemře, musí předseda

 svolat členskou schůzi, která zvolí nového člena výboru.

 

8. Funkční období člena výboru je dvacetileté.

9. Navrhuje změnu stanov spolku.

 

          Článek 9

     Členská schůze

1. Členská schůze je orgánem spolku, volí členy výboru, pouze po ukončení

jejich funkčního období. Schvaluje změny stanov, na návrh výboru spolku.

 

2. Členská schůze je usnášeníschopná vždy, bez ohledu na počet přítomných

členů s hlasovacím právem

 

3. Členskou schůzi svolává předseda nejméně jednou za rok

4. Každý člen spolku starší 18 let může na členské schůzi hlasovat a má jeden

hlas.

 

 

 

          Článek 10

     Zásady hospodaření

1. Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace,

granty a příjmy z činnosti spolku. Tyto prostředky budou používány na

činnost spolku.

 

2. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho

hlavní činností podle těchto stanov.

 

          Článek 11

     Okolnosti zániku spolku

1. V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán, na

 základě rozhodnutí výboru, neziskové organizaci, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

2. Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.

 

                                                                                         

 

                                                                                             V Krnově dne 26. ledna 2019


TOPlist